A+ A A-


Pravni okvir za definiranje i reguliranje problema nasilja nad ženama u Bosni i Hercegovini obuhvata međunarodne konvencije i druge relevantne dokumente koji definiraju standarde i pravce politika i aktivnosti, kao i domaći zakonski okvir.MEĐUNARODNI OKVIR
Bosna i Hercegovina kao  članica Ujedinjenih nacija (UN) i Vijeća Europe (VE) je potpisnica međunarodnih dokumenata za zaštitu ljudskih prava usvojenih na nivou  ovih organizacija. Sa druge strane, kao zemlja u procesu stabilizacije i pridruživanja Evropskoj uniji, u obavezi je da prati i usklađuje svoje  zakonodavstvo sa evropskim.
Ujedinjene nacije usvojile su niz dokumenata kojima je ženama priznato pravo na uživanje prava u javnom, političkom ali i u privatnom životu. Najznačajniji dokument svakako je Konvencija o ukidanju svih oblika diskriminacije žena
Postoji čitav niz dokumenata koje je Vijeće Europe donijelo, a specifično se odnose na nasilje nad ženama a jedan od najvažnijih je Konvencija o prevenciji i sprečavanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici donijeta je 2011. godine. Bosna i Hercegovina je konvenciju potpisala 8. marta 2013. godine, nakon čega se pristupilo njenoj ratifikaciji.

Obaveza Bosne i Hercegovine, kao strane potpisnice ovih i drugih konvencija, podrazumijeva usklađivanje zakonodavstva i njegove primjene sa standardima koji proizlaze iz međunarodnih dokumenata za zaštitu prava žena.


Dokumenti:
icon Konvencija o ukidanju svih oblika diskriminacije žena
icon Vijeće Evrope: Konvencija o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodiciDRŽAVNI PRAVNI OKVIR
Pravni osnov za primjenu gotovo svih najvažnijih međunarodnih instrumenata za zaštitu ljudskih prava i sloboda je Ustav Bosne i Hercegovine. Pored Ustava doneseni su brojni zakoni na državnom i entitetskim nivoima, koji regulišu zabranu diskriminacije i nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Dokumenti:
icon Zakon o ravnopravnosti spolova u BiH
icon Gender akcioni plan Bosne i Hercegovine

Federacija BIH
icon Krivični zakon FBiH
icon Porodični zakon FBiH
icon Zakon o zaštiti od nasilja u porodici - FBiH
icon Strategija za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici (2013-2017)

Republika Srpska
icon Krivični zakon - Republika Srpska
icon Porodični zakon - Republika Srpska
icon Zakon o zaštiti od nasilja u porodici - Republika Srpska


Brčko Distrikt
icon Krivični zakon - Brčko distrikt BiH
icon Porodični zakon - Brčko distrikt BiH
O projektu

Projekat „Multidisciplinarni pristup u radu sa počiniteljima nasilja u porodici u Kantonu 10“ provodi Udruženje “Žena BiH” u partnerstvu sa Udrugom socijalnih radnika HBŽ, a u u okviru UN Women projekta “Standardi i angažman za sprječavanje nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini”, koji finansijski podržava Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju.

Implementacija projekta

UN Women BiH projekt “Standardi i angažman za sprječavanje nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini”

Finansijska podrška projektu

Projekt finansijski podržava Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA)

Žena BiH Mostar

Trg Ivana Krndelja 3
88104 Mostar
Bosna i Hercegovina

+ 387 36 550 339

+ 387 36 558 526

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.Design © Skype | Žena BiH. All rights reserved.

Premium templates by bigtheme.org