A+ A A-

Agencija za ravnopravnost spolova BiH


Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, u saradnji sa entitetskim gender-centrima, i uz podršku USAID-a, trenutno provodi projekat „Jačanje kapaciteta institucija za rješavanje rodno zasnovanog nasilja u BiH“. Cilj projekta je povećati kvalitet usluga i jednak pristup svih žrtava prevenciji i zaštiti od rodno zasnovanog nasilja u BiH, u skladu sa ciljevima Okvirne strategije za provedbu Konvencije Vijeća Evrope o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulske konvencije) u BiH 2015 – 2018 (Okvirna strategija). Realizacijom projekta predviđena je realizacija sljedećih specifičnih ciljeva:
I.    Usklađivanje regulatornog okvira i standarda za jednak pristup zaštiti i učinkovitijoj prevenciji rodno zasnovanog nasilja u BiH,
II.    Izgradnja kapaciteta za bolji kvalitet zaštite od i prevencije rodnog zasnovanog nasilja i
III.    Usaglašena metodologija i uspostavljeni mehanizmi za prikupljanje podataka, praćenje stanja i izvještavanje o rodno zasnovanog nasilju.

Završena je implementacija projekata finansiranih iz grantova Agencije za ravnopravnost spolova  BiH za „Podršku izgradnji partnerstva između NVO-a i nadležnih institucija za provođenje Istanbulske konvencije“ u ukupnom iznosu od 44.000 KM. Projekti su implementirani u prvoj polovini 2017. godine, s ciljem da doprinesu efikasnijoj prevenciji i zaštiti žrtava rodno zasnovanog nasilja s posebnim naglaskom na podršku ranjivim kategorijama društva.

Konkretno, u okviru projekta “Nasilje nad ženama nije cool”, u implementaciji organizacije „Vermont” iz Brčkog, u pet ruralnih područja opštine Brčko distrikta  je na uzorku od 100 žena provedeno istraživanje na temu percepcije nasilja nad ženama i objavljena publikacija. Pored toga, u četiri brčanske srednje škole provedeno je osam radionica na temu nasilja između vršnjaka, nasilja u vezama i nasilja kao vrste diskriminacije, kao i dodatne edukacije za odbranih 20 učenika i predavanja za sve zainteresovane žene. Organizovana je i promotivna kampanja koja je imala za cilj prevenciju  nasilja nad ženama.

Organizacija „Bonaventura“ je u okviru projekta „Žene i djevojčice sa invaliditetom imaju pravo na život bez nasilja” organizirala jednodnevne treninge o Istanbulskoj konvenciji i pravima iz Konvencije namijenjene udruženjima žena sa invaliditetom, udruženjima koja rade sa ženama sa invaliditetom, te nadležnim lokalnim institucijama - pružaocima usluga prevencije i zaštite. Treninzima je prisustvovalo oko 60 učesnika. Kao jedan od rezultata projekta urađene su i Preporuke o specifičnim potrebama prevencije i zaštite od nasilja nad ženama i djevojčicama sa invaliditetom, koje su zatim predate partnerima u projektu - “Udruženju slijepih Kantona Sarajevo“, Opštini Istočna Ilidža – Skupština; Komisiji za ravnopravnost  polova i Udruzi osoba sa invaliditetom Zapadnohercegovačkog kantona - koje će ih dalje distribuirati nadležnim lokalnim institucijama pružateljima zaštite od nasilja; policiji, centru za socijalni rad i zdravstvenim ustanovama. S ciljem senzibiliziranja stručne i šire javnosti o specifičnim potrebama u prevenciji i zaštiti od nasilja nad ženama sa invaliditetom su izrađeni su i video prilozi i postavljeni na Vimeo, Web, YouTube i društvene mreže.  

Organizacija „Snop“ iz Rogatice implementirala je projekat „Lokalna partnerstva u službi zaštite žena-žrtava nasilja u porodici i ekonomskog nasilja“ u okviru kojeg su održane radionice za žrtve nasilja u porodici u opštinama Rogatica i Rudo i uspostavljeno lokalno partnerstvo subjekata zaštite na području ovih opština. Potpisan je Protokol o saradnji i postupanju u slučajevima nasilja u porodici i nasilja nad djecom na području opštine Rogatica, održani sastanci sa predstavnicima ustanova i institucija, potpisnicima Protokola, u svrhu dogovora oko formiranja koordinacionog tijela a inicijativa za formiranje koordinacionog tijela za gender pitanja upućena je nadležnom odjeljenju opštinske uprave u Opštini Rogatica.

Kao rezultat projekta „Jačanje kapaciteta lokalnih aktera općine Prozor – Rama za primjenu Istanbulske Konvencije“ u implementaciji organizacije „Glas“ iz Prozor-Rame, povećano je znanje o primjeni Istanbulske konvencije u ovoj lokalnoj zajednici a s ciljem izrrade preporuka za primjenu Istanbulske Konvencije održani su radno-edukativni sastanci sa predstavnicama  nevladinog sektora i predstavnicima institucija koji su rezultirali Akcionim planom za iniciranje implementacije Istanbulske Konvencije u Općini Prozor Rama a učešće u implementaciji Akcionog plana svojim potpisima ovjerili su subjekti zaštite od nasilja u porodici. Potpisan je Memorandum o razumjevanju sa Udruženjem „Zena BiH“ iz Mostara a ostvarena i saradnja sa katoličkom i islamskom vjerskom zajednicom i dogovorene buduće zajedničke aktivnosti u cilju borbe protiv nasilja u porodici.

Organizacija „Žena-BiH“ iz Mostara implementirala je projekat  „Smanjimo nasilje multidisciplinarnim pristupom“ koji je bio usmjeren ka unapređenju Protokola za pomoć žrtvama nasilja. Organizovani su sastanci Koordinacionog tima za provedbu Protokola za pomoć žrtvama nasilja i multidisciplinarnih timova u opštinama HNK s ciljem rješavanja aktuelnih problema i rada na reviziji Protokola. Projekat je rezultirao analizom postojećeg Protokola s ciljem unapređenja i inicirao je reviziju Protokola.  Pored toga, u okviru projekta su organizovane jednodnevne obuke za predstavnike relevantnih institucija zaštite (centri za socijalni rad, policija, zdravstvene ustanove), uz učešće oko 30 uposlenika koji su produbili znanja o praktičnim aspektima zaštite i prevencije rodno zasnovanog nasilja.  

Agencija za ravnopravnost spolova BiH trenutno koordinira procesom izrade Evropskog indeksa rodne ravnopravnosti za BiH, u saradnji sa Agencijom za statistiku BiH a u skladu sa metodologijom Evropskog instituta za rodnu ravnopravnost (EIGE) iz Vilnusa. Indeks rodne ravnopravnosti, koji od 2017. godine uvodi i indikator rodno zasnovanog nasilja, predstavlja koristan alat za analizu I komparaciju stanja ravnopravnosti spolova sa zemljama Evrope i regiona. Pod uslovom da se u BiH uspješno realizuju određena istraživanja, poput Evropske ankete o uslovima rada, čiji su podaci neophodni za kalkulaciju Indeksa, predviđa se da bi indeks za BiH mogao biti izračunat 2018. godine.

OSCE BiH, u saradnji sa Agencijom za ravnopravnost spolova BiH, priprema provođenje Ankete o dobrobiti i sigurnosti žena u državama članicama OSCE-a, uključujući u BiH, sa akcentom na rodno zasnovano nasilje, tokom 2017 i 2018. godine. Anketa će osigurati dokaze i podatke koji će pomoći predstavnicima vlasti da unaprijede svoje politike rada, usluge pružanje pomoći, te povećaju sigurnost žena u BiH. U sklopu projekta, koji finansira Evropska unija, biće anketirano oko 16 000 žena iz Albanije, Armenije, Azerbejdžana, BiH, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Gruzije, Moldavije, Crne Gore, Srbije i Ukrajine. Anketa će biti provedena u skladu sa metodologijom koju je za potrebe istraživanja nasilja nad ženama razvila EU Agencija za osnovna prava (“FRA”) čiji se nalazi koriste i za potrebe Evropskog indeksa rodne ravnopravnosti. Prvi rezultati ankete očekuju se do kraja 2018. godine.DIREKTORICA
Samra Filipović – Hadžiabdić


http://arsbih.gov.ba/

 

 

 

Ekspertske organizacije - Aktivnosti

Analiza

O projektu

Projekat „Multidisciplinarni pristup u radu sa počiniteljima nasilja u porodici u Kantonu 10“ provodi Udruženje “Žena BiH” u partnerstvu sa Udrugom socijalnih radnika HBŽ, a u u okviru UN Women projekta “Standardi i angažman za sprječavanje nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini”, koji finansijski podržava Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju.

Implementacija projekta

UN Women BiH projekt “Standardi i angažman za sprječavanje nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini”

Finansijska podrška projektu

Projekt finansijski podržava Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA)

Žena BiH Mostar

Trg Ivana Krndelja 3
88104 Mostar
Bosna i Hercegovina

+ 387 36 550 339

+ 387 36 558 526

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.Design © Skype | Žena BiH. All rights reserved.

Premium templates by bigtheme.org